Informatii utile

Adresele si numerele de telefon ale Primariilor:

* OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 1   –    B-dul Banu Manta 9; Tel:021-222 3437
* OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 2   –   Parcul Obor; Tel:021-252 7773
* OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 3   –    Str. Parfumului 2-4; Tel: 021-321 3875
* OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 4   –   Str. Gramont 26; Tel: 021-335 9240
* OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 5  –    Str. Sapientei 1; Tel: 021-336 3492
* OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 6  –    Str. Drumul Sarii 85; Tel: 021-410 5708

 

Acte necesare pentru înregistrarea căsătoriei la oficiul stării civile:

– certificate de nastere în original şi copie (nelegalizată)
– certificate medicale prenupţiale (valabile 14 zile de la data emiterii şi care trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana în cauză se poate căsători)
– buletine de identitate, actele de identitate sau paşapoartele(pentru cetăţenii străini si pentru cetăţenii români care domiciliază în străinătate), original şi copie, valabile la data depunerii actelor si la data incheierii căsătoriei (cel puţin unul dintre solicitanţi să aibă domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se oficiază căsătoria)
– declaraţia de căsătorie, aceasta se face în baza declaraţiei de căsătorie dată în scris în faţa ofiţerului de stare civilă şi care trebuie să cuprindă dorinţa de a se căsători faptul că cei care vor să se căsătorească au luat cunoştinţă reciprocă de starea sănătaţii lor şi de condiţiile prevăzute în Codul familiei ce nume de familie vor purta în timpul căsătoriei
În cazul în care unul dintre solicitanţi nu e la prima căsătorie mai e nevoie de:
– sentinţa de divorţ în 2 exemplare, ambele rămase definitive, legalizate si timbre fiscale sau chitanţă C.E.C. în valoare de 5 lei (în cazul în care căsătoria anterioară a fost incheiată în localitatea unde se oficiază căsătoria);
– în cazul în care căsătoria anterioară a fost incheiata în altă localitate, se va depune un singur exemplar din sentinţa rămasă definitivă si legalizată.
sau
– certificatul de deces al celui decedat, în original şi copie nelegalizată
– în cazul în care din căsătoria anterioară au rezultat copii şi aceştia sunt în îngrijirea soţului/soţiei care se recăsătoreşte, se vor prezenta certificatele de nastere în original şi copie nelegalizată;
În cazul în care unul sau ambii solicitanţi sunt cetăţeni străini mai e nevoie
– certificatul de naştere, original, copie şi traducere legalizată
– actul care atestă că a fost desfacută căsătoria anterioară sau a încetat, original, copie si traducere legalizată
– dovada de la autoritaţiile locale, în cazul în care există convenţie între România şi statul respectiv
– dacă aceasta convenţie nu există, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, în mod obligatoriu faptul că, în conformitate cu legea natională sunt îndeplinite condiţiile de şi că se poate căsători in România)
– în cazul în care ambii soţi sunt cetăţeni străini sau cu domiciliul în străinătate va fi necesar să se facă dovada şederii în municipiul în care se va solicita efectuarea căsătoriei în intervalul cuprins între data depunerii actelor si data oficierii căsătoriei.
Şi nu în ultimul rând viitorii soţi trebuie să fie insoţiţi la oficierea căsătoriei civile de doi martori, cu buletinele de identitate valabile.
Actele se depun la Starea Civilă cu minimum 10 zile inainte de oficializarea căsătoriei.
Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile în care se cuprinde atât ziua în care a fost facută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria. După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale